Algemene voorwaarden & Privacy statement

Algemene voorwaarden van Entrepreneurs Adventures

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Entrepreneurs Adventures, KvK-nummer 87187035, hierna te noemen: “Entrepreneurs Adventures”, en een Opdrachtgever waarop Entrepreneurs Adventures deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Entrepreneurs Adventures, voor de uitvoering waarvan door Entrepreneurs Adventures derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Entrepreneurs Adventures en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-, of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.Entrepreneurs Adventures en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Entrepreneurs Adventures niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Entrepreneurs Adventures in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Entrepreneurs Adventures zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Entrepreneurs Adventures kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Entrepreneurs Adventures daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Entrepreneurs Adventures anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Entrepreneurs Adventures niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Entrepreneurs Adventures en de Opdrachtgever wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Entrepreneurs Adventures derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Entrepreneurs Adventures dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Entrepreneurs Adventures zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4. Entrepreneurs Adventures heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Entrepreneurs Adventures aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Entrepreneurs Adventures worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Entrepreneurs Adventures zijn verstrekt, heeft Entrepreneurs Adventures het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Entrepreneurs Adventures ter beschikking heeft gesteld. Entrepreneurs Adventures is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Entrepreneurs Adventures is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Entrepreneurs Adventures zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst.
7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Entrepreneurs Adventures gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Entrepreneurs Adventures bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Entrepreneurs Adventures op en is voor de Opdrachtgever
geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Entrepreneurs Adventures een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Entrepreneurs Adventures gehouden is, dan is de
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Entrepreneurs Adventures daardoor direct of indirect ontstaan.
10. Indien Entrepreneurs Adventures met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Entrepreneurs Adventures niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Entrepreneurs Adventures
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Entrepreneurs Adventures rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Entrepreneurs Adventures is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Entrepreneurs Adventures ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Entrepreneurs Adventures kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Entrepreneurs Adventures bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Entrepreneurs Adventures kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Entrepreneurs Adventures op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Entrepreneurs Adventures de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Entrepreneurs Adventures tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Entrepreneurs
Adventures gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Entrepreneurs Adventures gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Entrepreneurs Adventures, zal Entrepreneurs Adventures in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voorEntrepreneurs Adventures extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Entrepreneurs Adventures anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Entrepreneurs Adventures vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Entrepreneurs Adventures op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
10. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van het event, is opdrachtgever het volledige bedrag volgens opdrachtbevestiging verschuldigd aan Entrepreneurs Adventures.

Artikel 5 Overmacht

1. Entrepreneurs Adventures is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Entrepreneurs Adventures geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Entrepreneurs Adventures niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Entrepreneurs Adventures of van derden daaronder begrepen. Entrepreneurs Adventures heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Entrepreneurs Adventures zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Entrepreneurs Adventures kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zoveel Entrepreneurs Adventures ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Entrepreneurs Adventures gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Entrepreneurs Adventures aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Entrepreneurs Adventures aangegeven. Entrepreneurs Adventures is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een wettelijk rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Entrepreneurs Adventures heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Entrepreneurs Adventures kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Entrepreneurs Adventures kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
Entrepreneurs Adventures verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Entrepreneurs Adventures echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Entrepreneurs Adventures geleverde blijft eigendom van Entrepreneurs Adventures totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Entrepreneurs Adventures gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Entrepreneurs Adventures geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Entrepreneurs Adventures veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Entrepreneurs Adventures daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan Entrepreneurs Adventures ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Entrepreneurs Adventures gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Entrepreneurs Adventures bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Entrepreneurs Adventures zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Entrepreneurs Adventures en door Entrepreneurs Adventures aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Entrepreneurs Adventures zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Entrepreneurs Adventures, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Entrepreneurs Adventures geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
2. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Entrepreneurs Adventures te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Entrepreneurs Adventures te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Entrepreneurs Adventures in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Entrepreneurs Adventures in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Entrepreneurs Adventures opdracht gegeven heeft.
4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Entrepreneurs Adventures de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Entrepreneurs Adventures, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Entrepreneurs Adventures daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Entrepreneurs Adventures en de door Entrepreneurs Adventures bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9 Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

1. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met zijn werkzaamheden en/of handelen en/of nalaten in verband met de uitvoering van de opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of handelen en/of nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is Opdrachtgever verplicht om een reguliere AVB-verzekering te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door Entrepreneurs Adventures bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerker(st)er(s) en door Entrepreneurs Adventures ter beschikking gestelde zaken. Op verzoek van Entrepreneurs Adventures zal opdrachtgever een bewijs overleggen waaruit de verzekeringsdekking blijkt.
2. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten, medewerkers en bezoekers van een krachtens de overeenkomst georganiseerd(e) of uitgevoerd(e) evenement/activiteit.
3. Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt of heeft genomen om een veilige uitvoering van een evenement/activiteit te garanderen, is Entrepreneurs Adventures gerechtigd het evenement/activiteit geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de overeengekomen opdrachtsom.
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de Bumarechten.
5. Opdrachtgever vrijwaart Entrepreneurs Adventures voor alle aanspraken van derden (waaronder, maar niet beperkt tot, deelnemers aan en bezoekers van evenementen/activiteiten) ter zake tijdens of in verband met de uitvoering van de
overeenkomst door deze derden geleden schade, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Entrepreneurs Adventures.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Indien Entrepreneurs Adventures aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Entrepreneurs Adventures is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Entrepreneurs Adventures is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Entrepreneurs Adventures aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Entrepreneurs Adventures beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Entrepreneurs Adventures is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Mocht Entrepreneurs Adventures al aansprakelijk zijn dan enkel en alleen voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Entrepreneurs Adventures aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Entrepreneurs Adventures toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Entrepreneurs Adventures is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Entrepreneurs Adventures of zijn leidinggevende ondergeschikten.
8. Het is niet toegestaan om onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan activiteiten van Entrepreneurs Adventures. Entrepreneurs Adventures is gerechtigd om bij verdenking hiervan deelnemer(s) uit te sluiten van deelname, waarbij opdrachtgever geen recht heeft op restitutie.

Artikel 11 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Entrepreneurs Adventures voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Entrepreneurs Adventures toerekenbaar is. Indien Entrepreneurs Adventures uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Entrepreneurs Adventures zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Entrepreneurs Adventures, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Entrepreneurs Adventures en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

1. Entrepreneurs Adventures behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Entrepreneurs Adventures heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Entrepreneurs Adventures partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechtbank Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Entrepreneurs Adventures het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Entrepreneurs Adventures.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
4. Op verzoek van opdrachtgever wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden kosteloos toegestuurd.

Privacy statement van Entrepreneurs Adventures

Voor welke doeleinden verwerkt Entrepreneurs Adventures (nader te noemen Entrepreneurs Adventures) uw persoonsgegevens?

De door de betrokkene (opdrachtgever/reiziger) verstrekte persoonsgegevens worden door Entrepreneurs Adventures verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, inbegrepen het doorgeven van gegevens aan partijen die logischerwijze betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst (bijvoorbeeld: de luchtvaartmaatschappij, de accommodatieverschaffer, de touroperator, de verzekeringsmaatschappij of de door Entrepreneurs Adventures aangewezen eerster aanspreekpunt bij het uitvoeren van de overeenkomst).

Onder verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

wordt verstaan elke handeling met persoonsgegevens, onder meer verzamelen, vastleggen, bewaren en verstrekken door middel van doorzending.
 
Voorts worden de persoonsgegevens naam, adres, woonplaats, email adres en
telefoonnummer doorgegeven aan partijen die niet betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst doch op enigerlei wijze (direct of indirect), en voor de betrokkene kenbaar, betrokken zijn bij het doen van het aanbod door Entrepreneurs Adventures. Bijvoorbeeld de onderneming waar Entrepreneurs Adventures mee samenwerkt bij het aanbieden van het desbetreffende product c.q. de desbetreffende dienst of de onderneming die de website exploiteert waar een link is opgenomen naar de site van Entrepreneurs Adventures, via
welker link de betrokkene terecht is gekomen op de site van Entrepreneurs Adventures en aldaar een overeenkomst met Entrepreneurs Adventures is aangegaan. De rechtsgrond van deze verwerking is dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Entrepreneurs Adventures, te weten: het onderbouwd, en voor deze partijen controleerbaar, kunnen afleggen van rekening en verantwoording terzake de samenwerking.
Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld die terzake de gezondheid, zullen door
Entrepreneurs Adventures echter niet aan deze partijen worden verstrekt.
 
Indien verzocht wordt om informatiemateriaal zal Entrepreneurs Adventures de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het email adres) verwerken voor toezending van het verzochte.
 
Entrepreneurs Adventures , alsmede de partij die door Entrepreneurs Adventures is aangesteld als eerster aanspreekpunt bij de uitvoering van de overeenkomst alsmede degene van wiens diensten Entrepreneurs Adventures voor de betrokkene kenbaar gebruik maakt bij het doen van het aanbod, zijn gerechtigd de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het email adres) te gebruiken voor toekomstige mailing.
 
Indien van toepassing zullen de gegevens worden verwerkt in het kader van de nakoming van een wettelijke verplichting. In toenemende mate zijn Entrepreneurs Adventures (inbegrepen degene van wiens diensten Entrepreneurs Adventures gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst) en/of de feitelijke dienstverlener (bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij) verplicht om aan de diverse autoriteiten wereldwijd, met name de douane- en immigratiediensten, de persoons- en reisgegevens van de reiziger (vooraf) mee te delen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een reis wordt geboekt met een overstapplaats of eindbestemming in de USA of Canada. Dit doorgeven is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en geschiedt met name in het belang van de veiligheid.
 
Tenslotte kunnen de gegevens door Entrepreneurs Adventures worden verwerkt voor historische en statistische doeleinden.
 • De wijze van verwerking
 • Entrepreneurs Adventures zal zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan.
 • Entrepreneurs Adventures zal de gegevensverwerking passend, mede afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens, beveiligen.
 • Gebruik van de site (Cookies)

De website van Entrepreneurs Adventures kan anoniem worden geraadpleegd. Tijdens het raadplegen worden geen gegevens verzameld die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van de site. Statische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de site worden wel verzameld. Alleen als via de site informatiemateriaal wordt aangevraagd of producten/diensten van Entrepreneurs Adventures worden afgenomen worden persoonsgegevens verwerkt. Bij het bezoek van (delen van) de site is het voor het technisch functioneren van bepaalde functies noodzakelijk dat er een cookie op de computer van de bezoeker wordt geplaatst. De cookie bevat echter alleen technische gegevens, er worden geen persoonsgegevens mee verzameld.

 • Doorklikken naar andere sites
 • Op de site van Entrepreneurs Adventures wordt de mogelijkheid geboden door te klikken naar websites van derden. Entrepreneurs Adventures is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites (inbegrepen de door die derden gehanteerde privacyregelingen). Aan te raden is om kennis te nemen van het beleid van deze niet-Entrepreneurs Adventures -sites terzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, daar de voorwaarden kunnen afwijken van het beleid van Entrepreneurs Adventures.
 • Inzage door de betrokkene in de wijze waarop diens persoonsgegevens zijn verwerkt
 • Entrepreneurs Adventures zal de betrokkene op diens verzoek informeren omtrent de wijze waarop de gegevens zijn verwerkt. De betrokkene dient daartoe een informatie verzoekformulier bij Entrepreneurs Adventures op te vragen. De betrokkene dient kopie van het paspoort tezamen met het ingevulde en ondertekende formulier te versturen naar het op het formulier vermelde adres.
 • Het corrigeren van verwerkte persoonsgegevens

De betrokkene kan verzoeken om correctie van de verwerkte persoonsgegevens. De betrokkene dient daartoe een correctieformulier bij Entrepreneurs Adventures op te vragen.

De betrokkene dient kopie van het paspoort tezamen met het ingevulde en ondertekende formulier te versturen naar het op het formulier vermelde adres.
Het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Entrepreneurs Adventures of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt
 
Indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het
gerechtvaardigde belang van Entrepreneurs Adventures of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, dan is het Entrepreneurs Adventures toegestaan de
persoonsgegevens te verwerken, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden kan de betrokkene verzet aantekenen tegen deze verwerking. De betrokkene dient daartoe een beëindigingsverzoekformulier bij Entrepreneurs Adventures op te vragen. De betrokkene dient kopie van het paspoort tezamen met het ingevulde en ondertekende formulier te versturen naar het op het formulier vermelde adres. Binnen vier weken na ontvangst van het verzet zal Entrepreneurs Adventures beoordelen of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het
verzet gerechtvaardigd is zal Entrepreneurs Adventures terstond de verwerking staken.
 
Het maken van bezwaar tegen de verwerking voor mailing
 
Entrepreneurs Adventures , alsmede de partij die door Entrepreneurs Adventures is aangesteld als eerster aanspreekpunt bij de uitvoering van de overeenkomst alsmede degene van wiens diensten Entrepreneurs Adventures voor de betrokkene kenbaar gebruik maakt bij het doen van het aanbod, zijn gerechtigd de verstrekte naw-gegevens (inbegrepen het email adres) te gebruiken voor toekomstige mailing. De betrokkene heeft als dan op ieder moment de mogelijkheid verdere mailing stop te zetten (“opt-out”). De betrokkene dient
daartoe een beëindigingsverzoekformulier bij Entrepreneurs Adventures op te vragen. De betrokkene dient kopie van het paspoort tezamen met het ingevulde en ondertekende formulier te versturen naar het op het formulier vermelde adres. De verwerking van persoonsgegevens voor mailing zal terstond na ontvangst van het beëindigingsverzoekformulier plaatsvinden. Indien de mailing door betrokkene per e-mail wordt ontvangen wordt in de regel in de mailing aan de ontvanger de mogelijkheid geboden zich per e-mail af te melden voor verdere ontvangst.

Wil je meer informatie over zakelijk reizen?

Ilmar – onze Chief of Adventures – denkt graag met je mee. Laat hieronder je contactgegevens achter, dan neemt hij zo snel mogelijk contact met je op.

Contactgegevens